Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2018

mentality
5318 c7a1 500
Reposted fromverronique verronique viawolalabym wolalabym
mentality
8880 8a86 500
Reposted fromartlover artlover
mentality
4405 acde 500
Reposted fromtfu tfu viamichalc michalc
mentality
Kogo, czego (nie ma)? Na to pytanie odpowiada dopełniacz, najczęstszy przypadek, beznadziejny i nieodwracalny.
— Ignacy Karpowicz – Gesty
mentality
Można przegrać, lub wygrać, ale nie można, do cholery, rezygnować.
— Marek Hłasko
mentality
1849 5a68
Reposted fromkarahippie karahippie vialetmego letmego
mentality
Warto przeżyć wielką miłość, nawet jeśli ona po jakimś czasie przygasła, rozsypała się i nie była na zawsze.
— "Obywatel i Małgorzata" - Małgorzata Potocka, Krystyna Pytlakowska

August 19 2018

mentality
1461 28c6
Reposted fromRowena Rowena viaxannabelle xannabelle
mentality
Myślisz mi się. Nieprzerwanie.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromplayinglove playinglove viaparrtyzant parrtyzant
mentality
Źle czy dobrze, okaże się później. Ale trzeba działać, śmiało chwytać życie za grzywę. Wierz mi, malutka, żałuje się wyłącznie bezczynności, niezdecydowania, wahania. Czynów i decyzji, choć niekiedy przynoszą smutek i żal, nie żałuje się. 
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromNeverLoseHope NeverLoseHope viaparrtyzant parrtyzant
mentality
6540 6a3f 500
Reposted fromSapereAude SapereAude viaboli boli

July 26 2018

mentality
7320 f467 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viazoi zoi
mentality
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viapikkumyy pikkumyy
mentality
8018 a605
Reposted fromseaweed seaweed viamiss-reckless miss-reckless
mentality
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaso-so so-so
mentality
nieustannie coś tracę. zerzygać się można.
— .
Reposted fromaviee aviee viaso-so so-so

July 24 2018

mentality
0315 8696 500
Reposted fromkaraibski karaibski viaxannabelle xannabelle

July 17 2018

mentality
1109 ea93 500
Reposted from4777727772 4777727772 viakjuik kjuik
mentality
0901 ccc5
Reposted fromkarahippie karahippie viawolalabym wolalabym
mentality
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl