Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

2704 e372 500
Reposted fromfyeahnix fyeahnix viagoldenboy goldenboy
mentality
W sumie bawi mnie fakt, że najwidoczniej nie zasługuję nawet na Twoją odpowiedź
— and you're talking respect, W?

April 24 2017

mentality
4783 693c 500
Reposted fromaskman askman viawolalabym wolalabym
mentality
6120 4751 500
Reposted fromvandalize vandalize vialifeistragic lifeistragic
mentality
mentality
mentality
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viaxannabelle xannabelle
mentality
Mnie z nim wiele łączy. Jego ze mną mniej.
— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"

April 21 2017

mentality
2393 24c4
mentality
6363 598f

hplyrikz:

Clear your mind here

Reposted fromfreakish freakish viagoldenboy goldenboy

April 19 2017

mentality
jestem w kolorze tej zupy

April 17 2017

1853 d04d 500
Reposted fromerial erial viagoldenboy goldenboy

April 16 2017

mentality
Niekiedy spo­tyka­my ludzi zu­pełnie nam ob­cych, który­mi zaczy­namy się in­te­reso­wać od pier­wsze­go wej­rze­nia, ja­koś rap­townie, znienac­ka, za­nim choć słowem się do nich odezwiemy.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromblueinsane blueinsane viaHanJiMun HanJiMun
mentality

April 15 2017

mentality
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viaboli boli
mentality
1329 3ecb
Reposted fromgrobson grobson viapamieciodlegle pamieciodlegle

April 12 2017

mentality
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse
mentality
Budzę się i zastanawiam, czy mogę i czy powinnam go dotknąć, więc cofam rękę i waham się, zanim finalnie zacznę wodzić palcami po jego szyi i włosach. Pyta po chwili dlaczego przestałam. 
Nie wiem. Nie chcę przestawać.
— no i fajnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl