Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2018

mentality
Play fullscreen
dwadzieścia kilka lat, ciągle w nic nie wierzę 

May 14 2018

mentality
mentality
mentality
4504 5731 500
Reposted fromnutt nutt viapureevil pureevil

May 13 2018

mentality
4908 eead 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialetmego letmego

May 10 2018

mentality
6081 15b3 500
a przynajmniej tak się czuje. Nic się nie zmienia.
Reposted frommakle makle viapikkumyy pikkumyy

May 08 2018

mentality
0590 30dd 500
mentality
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viapureevil pureevil

April 29 2018

mentality
Reposted frominzynier inzynier viapikkumyy pikkumyy
mentality
0589 9b5b 500
Reposted fromseaweed seaweed viapamieciodlegle pamieciodlegle

April 22 2018

mentality
4663 5c68
Reposted fromhajskul hajskul viamruu mruu
mentality
trzeba się odzwyczajać
od rzeczy wciąż tych samych
ust
i ludzi
to przyzwyczajenia zabierają nam spokój
— Kaja Kowalewska - "Siła spokoju"

April 12 2018

mentality
Reposted fromcube cube viablackcat blackcat
3355 504a
Reposted fromLittleJack LittleJack viapikkumyy pikkumyy
mentality
5496 e026 500
Reposted fromtfu tfu viapikkumyy pikkumyy
mentality
7049 ceff
Reposted frommrgn mrgn viapikkumyy pikkumyy

April 07 2018

mentality
8237 bfa7 500
weekendy wolne obowiązkowo (kłamał) 
Reposted bycompletelydifferentneupsh

April 06 2018

mentality
7198 2837
Reposted fromseriouslox seriouslox viaBananaRama BananaRama

April 04 2018

mentality
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viadozylnie dozylnie

April 03 2018

mentality
Reposted fromAgnya Agnya viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl