Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

mentality
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabezemnieomnie bezemnieomnie

May 25 2017

mentality
5750 89eb 500
Reposted frommefir mefir viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
mentality
1791 a682 500
Reposted fromszszsz szszsz viapureevil pureevil
mentality
1356 54b7

May 23 2017

7670 3477
Reposted fromtwice twice viapureevil pureevil

May 22 2017

mentality
8821 33ce 500
Reposted fromcomiendolirica comiendolirica viapikkumyy pikkumyy
mentality
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viaso-so so-so

May 21 2017

mentality
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
mentality
mentality
Ale w miarę czekania przestaje się już czekać.
— Albert Camus

May 20 2017

mentality
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno

May 19 2017

8472 b261
Reposted fromllaevateinn llaevateinn viaangusiasty angusiasty
mentality
8539 b193 500
Reposted frommart6na mart6na viainzynier inzynier

May 18 2017

mentality
2372 3220 500
Reposted fromyouuung youuung viakalina21 kalina21

May 17 2017

mentality
3093 afea 500
Reposted frompeache peache viacontrolhp controlhp
mentality
9336 9a12
Reposted frombabyface babyface viagoldenboy goldenboy

May 15 2017

mentality
5678 04eb 500
Reposted fromintotheblack intotheblack
6356 4f36 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl