Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2018

6324 3c45 500
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viaxannabelle xannabelle
mentality
2906 87e8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxannabelle xannabelle
mentality
1439 9840 500
Reposted fromhare hare viaso-so so-so
mentality
7137 6e1a
Reposted frompiehus piehus viaso-so so-so

October 14 2018

3853 4142 500

hoodvale:

This post always slaps me in the face

Reposted fromjaimemurrays jaimemurrays viaxannabelle xannabelle
mentality
8159 0894 500
Reposted frompszpsz pszpsz viaxannabelle xannabelle

October 09 2018

mentality
1412 07fd
Reposted fromtichga tichga viapureevil pureevil
8136 cae5 500
Reposted fromidiod idiod viapureevil pureevil

October 03 2018

mentality
4827 c362 500
Reposted fromctrl-c ctrl-c viaiamdreamer iamdreamer

September 22 2018

mentality
7471 70ef
Reposted fromMrKnowitall MrKnowitall viaparrtyzant parrtyzant
mentality
8513 9ae8 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant
0190 df8c 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaxannabelle xannabelle
mentality
Nie trafiła mi się nigdy
(Choć nigdy nie mów nigdy)
Śliwka bez pestki 
Ale człowieka
Bez serca
Spotkałem
— Adam Ziemianin
Reposted fromhelven helven viaxannabelle xannabelle

September 17 2018

mentality
5318 c7a1 500
Reposted fromverronique verronique viawolalabym wolalabym
mentality
8880 8a86 500
Reposted fromartlover artlover
mentality
4405 acde 500
Reposted fromtfu tfu viamichalc michalc
mentality
Kogo, czego (nie ma)? Na to pytanie odpowiada dopełniacz, najczęstszy przypadek, beznadziejny i nieodwracalny.
— Ignacy Karpowicz – Gesty
mentality
Można przegrać, lub wygrać, ale nie można, do cholery, rezygnować.
— Marek Hłasko
mentality
1849 5a68
Reposted fromkarahippie karahippie vialetmego letmego
mentality
Warto przeżyć wielką miłość, nawet jeśli ona po jakimś czasie przygasła, rozsypała się i nie była na zawsze.
— "Obywatel i Małgorzata" - Małgorzata Potocka, Krystyna Pytlakowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl